O projekcie

Celem głównym projektu „Edukacja dla rynku pracy” jest wzrost stopnia powiązania oferty kształcenia Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z potrzebami rynku pracy, poprawa jakości procesu dydaktycznego oraz wzmocnienie potencjału instytucjonalnego Uczelni.

Cel ten będzie realizowany poprzez dostosowanie programów na istniejących kierunkach studiów do potrzeb rynku pracy, wprowadzenie zajęć fakultatywnych, jako element wyrównujący szanse dla studentów kierunków opartych na matematyce i fizyce, przygotowanie studentów i absolwentów do wejścia na rynek pracy, wdrożenie systemu monitorowania kierunków kształcenia i gromadzenia informacji od pracodawców, zwiększenie zaangażowania przedsiębiorców w realizację programów nauczania i współprace Uczelni z pracodawcami w zakresie wzmocnienia praktycznych elementów nauczania.

Projekt jest skierowany do:
  • studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych UJK, którzy są zainteresowani podniesieniem kwalifikacji oraz zwiększeniem stopnia posiadanych kompetencji kluczowych oraz chcących odbyć praktykę zawodową już na studiach
  • absolwentów UJK, którzy ukończyli studia nie wcześniej niż 6 miesięcy od daty rozpoczęcia udziału w Projekcie.
Z różnych form wsparcia skorzysta ok. 2, 6 tyś. osób. Projekt będzie realizowany przez 4 lata, począwszy od września 2010 roku. Z przyjemnością będziemy Państwa informować w Aktualnościach na naszej stronie i na stronie Akademickiego Biura Karier o wszelkich działaniach podejmowanych w ramach projektu.
Grono Targowe Kielce 2021      (web) PCet